Učíme se navzájemInformace o projektu

Projekt „Učíme se navzájem“ je krajský projekt zaměřený na „Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2017/2018“. Smyslem tohoto programu je maximálně zapojit žáky všech studijních oborů naší školy do předávání získaných vědomostí a dovedností z oblasti environmentálního vzdělávání žákům základních a mateřských škol. Pro tyto žáky je připravená řada vzdělávacích aktivit, exkurzí, environmentálních programů, přednášek a terénních cvičení. Na projektu budou spolupracovat žáci a pedagogové dvou základních škol a jedné mateřské školy.

Popis projektu ke stažení – zde.


Badatelství v přírodních vědách
Environmentální program určený žáků základních škol v rámci realizace „Učíme se navzájem“ proběhl 2. března v ZŠ Malé Hoštice. Nejprve se žáci dověděli informace o hliníku a pak jim děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea připravila řadu zajímavých pokusů s hliníkovými plechovkami. Žáci hledali řešení daného problému a pak pokus realizovali, aby si prověřili svůj předpoklad.


Domácí zvířata
V rámci projektu „Učíme se navzájem“ se uskutečnila řada exkurzí  na drobnochovu školního statku. Komentovanou prohlídku domácích zvířat absolvovali žáci mateřských i základních škol. 6. dubna  to byla ZŠ B. Němcové  a  MŠ Elišky Krásnohorské, 11. dubna opět  MŠ Elišky Krásnohorské, 12. dubna  MŠ Heydukova, 17. a 24. dubna – MŠ Otice, 22. května – MŠ Sadová.


Naučná dendrologická stezka
Ve středu 18. října 2017 se žáci 1. ročníku ZŠ Malé Hoštice zúčastnili environmentálního programu s názvem „Naučná dendrologická stezka“. Tento program si pro ně připravili žáci 3. ročníku studijního oboru Přírodovědné lyceum v rámci realizace projektu „Učíme se navzájem“. Prvňáčci se nejprve  učili poznávat dřeviny podle plodů a listů,  soutěžili ve sběru žaludů, připravovali podzimní koláž a své poznatky si nakonec mohli prověřit v dendrologickém testu.


Poznej život včely
Vysvětlení principu včelstva a jeho fungování, poznání  hierarchie včelstva a seznámení se stavbou těla včely bylo náplní environmentálního programu pro žáky ZŠ Malé Hoštice, který se uskutečnil 15. května v rámci realizace projektu „Učíme se navzájem“.

Přednáška 1.
Žáci 2. a 3. ročníku přírodovědného lycea se ve středu 7. února zúčastnili v rámci projektu „Učíme se navzájem“ přednášky „Rostliny a stres“. Lektorkou jim byla pracovnice katedry biochemie UP Olomouc RNDr. Martina Špundová Ph.D. Žáci si také mohli vyzkoušet měření obsahu chlorofylu, přípravu extraktu chlorofylu a mnoho dalších zajímavých úkolů.

Přednáška 2.
Ve středu 15. listopadu se žáci 1., 2. a 4. ročníku přírodovědného lycea seznámili s problematikou genetiky lidské populace formou přednášky, kterou si pro ně připravil pracovník UP Olomouc RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.


Sbíráme hliník
Vzdělávací aktivita určená MŠ v rámci projektu „Učíme se navzájem“ probíhá úspěšně po celý školní rok. 28. dubna se jí zúčastnila MŠ Opava, Heydukova a 9. května MŠ Riegrova, Opava. Na programu  byly tentokrát zajímavé pokusy s hliníkovými plechovkami, informace o hliníkovém odpadu a na závěr si mohli děti vyrábět z hliníku přáníčka.


Svět pod lupou
Vzdělávací program pro žáky základních škol, který je součástí environmentálního projektu „Učíme s e navzájem“ proběhl  6. dubna v laboratoři biologie. Své zkušenosti o pozorování lišejníků a bezobratlých živočichů pod lupou předávala děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea žákům 1. třídy ZŠ Boženy Němcové v Opavě.


Terénní cvičení
Ve dnech 19. a 20. října se žáci 3. ročníku Přírodovědného lycea zúčastnili terénního cvičení v rámci realizace krajského environmentálního projektu „Učíme se navzájem“. Cílem této aktivity bylo osvojit si poznatky o monitoringu vody, půdy a ovzduší. Tyto poznatky pak předají žákům základních škol. Součásti výpravy byla také exkurze do úpravny pitné vody v Karlově, kde se mohli seznámit s procesem čištění povrchové vody a také s čištěním pískových filtrů.


Terénní cvičení ZŠ
Pro nejaktivnější základní školu bylo připraveno žáky  3. ročníku přírodovědného lycea ve dnech 16. a 17. května terénní cvičení v Karlově. Na programu byl sběr půdních a vodních bezobratlých živočichů, pozorování nasbíraných živočichů pod lupou a jejich určování, mikroskopování mechu měříku a práce s měřící technikou Pasco, EdLab a termokamerou.


Terénní cvičení SŠ

Závěrečnou aktivitou projektu „Učíme se navzájem“  bylo terénní cvičení  3. ročníků přírodovědného lycea. Na programu bylo předávání a výměna zkušeností mezi žáky, hodnocení jednotlivých aktivit projektu a pěší výšlap na Pustevny.


Učíme děti MŠ
V rámci projektu „Učíme se navzájem“  žákyně 3. ročníku přírodovědného lycea si připravila pro děti MŠ Opava Mostní  výukový program, jehož hlavním cílem bylo seznámit naše nejmenší s problematikou sběru hliníku. Program obohatily pohádkou o sběru hliníku a výrobou vánočního přáníčka, při které děti mohly využít hliníkový odpad. Tato aktivita proběhla 14. prosince 2017.

Výukový program o recyklaci hliníku – děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea  (Tereza Królová, Lucie Moravcová a Eliška Štencková) předvedla dětem i v MŠ Opava, Heydukova  ve čtvrtek 15.  prosince 2017.


Učíme se navzájem
Další aktivita v rámci realizace  projektu “Učíme se navzájem“ proběhla v pátek 2. března. Děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea si připravila pro žáky 1. -5. ročníku ZŠ Opava, Malé Hoštice výukový program o sběru hliníku. Nejprve se žáci seznámili s vlastnostmi hliníku, s výrobky z hliníku a problematikou sběru hliníku. Poté následoval film o hliníkové plechovce a nakonec děvčata předvedla zajímavé pokusy s hliníkem.

Ve čtvrtek 15. března děvčata 3. ročníku přírodovědného lycea realizovala další vzdělávací aktivitu projektu “Učíme se navzájem“ v MŠ Heydukova v Opavě. Na programu byla pohádka O hliníkové plechovce Kvídovi, zajímavé pokusy s hliníkovými plechovkami a vyrábění velikonočních zápichů do květináče.


Začínáme mikroskopovat
Environmentální program „Začínáme mikroskopovat“  v projektu „Učíme se navzájem“  určený žákům základních škol byl realizován v laboratoři biologie 28. března. Děvčata  3. ročníku přírodovědného lycea předávala své vědomosti a zkušenosti spojené s mikroskopováním žákům 2. třídy ze ZŠ Boženy Němcové. Žáci pozorovali škrobová zrna bramboru, chloroplasty měříku a buňky cibule.


Svět pod lupou
Vzdělávací program pro žáky mateřských škol, který je součástí environmentálního projektu „Učíme se navzájem“ proběhl  21. června v MŠ Opava, Mostní. Dětem byla vysvětlena práce s lupou a pak prostřednictvím lupy pozorovaly bezobratlé živočichy.

 


ZPĚT NA PROJEKTY