Ekologie a životní prostředí   Studijní obor 16-01-M/002

V současné době se obor neotevírá.

   Příprava žáků ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, zejména přírodovědného charakteru, případně k uplatnění  v praxi v oblastech spojených s ochranou životního prostředí. 

Cíle studijního oboru

 • podchytit žáky s hlubším zájmem o přírodu, ochranu životního prostředí a přírodní vědy, kteří mají studijní předpoklady a ambice
 • poskytnout těmto žákům vědomosti a dovednosti všeobecně vzdělávacího i odborného charakteru, které jim umožní snadněji se rozhodovat o dalším vzdělávání
 • orientovat přípravu žáků na náročné studium na vysokých a vyšších odborných školách, připravit je nejen po stránce vědomostí, ale i  dovedností a postojů

Profil absolventa

  • disponuje znalostí světového jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace
  • osvojí si základní poznatky z ekonomiky, informačních a komunikačních technologií, zvládá techniku administrativy, uznává a respektuje ekologické zákonitosti, dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie, orientuje se v předpisech o ochraně přírody, aktualizuje své vědomosti, dovednosti a informace o celkovém stavu životního prostředí
  • osvojí si poznatky z biologie, botaniky, zoologie, lesnictví, ekologie a ochrany prostředí, chemie, fyziky a matematiky na úrovni potřebné pro úspěšné studium přírodovědně orientovaného terciálního vzdělání v oblasti chemie, biologie, potravinářství, ochrany životního prostředí, zemědělství, technologií zpracování surovin
 • dovede analyzovat přírodovědné problémy, osvojí si přírodovědné metody a postupy,  chápe principy základních technologií v energetice, při ochraně a tvorbě životního prostředí a je obeznámen s problematikou obnovitelných zdrojů energií, toxických látek, hospodaření s odpady.


Uplatnění absolventa po maturitě

 • studium na vysokých a vyšších odborných školách zaměřených na biologii, životní prostředí, potravinářství, učitelství, zemědělství apod.
 • práce ve státní správě např. referáty životního prostředí, inspekční činnost, chráněné území přírody …, nebo ve sféře výroby a služeb např. ekologické útvary průmyslových podniků, laboratoře, odpadová hospodářství, rekultivace …     
Učební plán 

ZPĚT NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY