Postav si svůj úl 

sym_logo

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní  rok 2013/2014

Název projektu: „Postav si svůj úl, poznej život včely, vytoč si svůj med“
Název dotační priority: Podpora aktivit ve školních zahradách. Podpora badatelsky orientovaného vzdělávání.
Kód programu: 1314/E
Evidenční číslo: E10/2013
Dotace na školní rok: 2013-2014

Cíl projektu
Smyslem projektu by mělo být zapojení žáků do dění kolem chovu včel tak, aby se nadstavbou výuky v rámci tvůrčích dílen a badatelského vzdělávání, ve spolupráci se žáky spolupracujících základních škol, seznámili se zásadami včelaření v celém rozsahu daným názvem projektu „Postav si svůj úl, poznej život včely, vytoč si svůj med“.

Založení a vedení včelařského kroužku
Kroužek bude sestaven z řad žáků střední školy s největším zájmem o včelaření a ochotou celoročně v kroužku aktivně pracovat a připravovat tvůrčí dílny pro žáky základních škol. Žáci se budou seznamovat s chodem a prací kolem včel během celého roku. Připraví a metodicky povedou aktivity pro základní školy, včetně soutěží a kvízů.

Včelařská akademie
Přednášky renomovaných odborníků o chovu včel v aule školy pro žáky vybraných oborů střední školy. Odborníci budou přednášet o historii chovu včely u nás a moderních způsobech chovu. Žáci se mohou následně zúčastnit zimního seriálu přednášek pro včelaře.

Aktivita „Postav si svůj úl“
Žáci včelařského kroužku s vedoucím kroužku a žáci základních škol se budou podílet v rámci pracovní dílny na sestavování konkrétního úlu, natírání nástavků a zakomponování úlu na školní zahradě. Bude koupeno 5 úlů, 2 vzorově složí členové včelařského kroužku, každá třída základní školy si může sama jeden úl „sestavit“. Při tomto setkání se kromě práce také dozví něco ze života včel a poznají smysl jednotlivých částí úlu, seznámí se s pomůckami při chovu včel. Žáci kroužku připraví navíc zábavné kvízy a soutěž na dané téma.

Další fotografie – zde.

Aktivita „Poznej život včely“
2. návštěva základní základních škol na tvůrčí dílně – vysvětlení principu včelstva a jeho fungování. Poznání hierarchie včelstva – role matky, dělnic a trubců. V laboratoři školy si budou moci žáci prohlédnout a sami vypreparovat jednotlivé vývojové fáze včely – seznámit se tak s proměnou dokonalou. Činnost včel budou moci pozorovat ve svých úlech a také v pokusném proskleném úle. Žáci včelařského kroužku připraví navíc zábavné kvízy a soutěže na dané téma.

Aktivita „Vytoč si svůj med“
3. návštěva základní škol na tvůrčí dílně – vysvětlení a názorná ukázka produktů, které nám poskytují včely (med, vosk, propolis, mateří kašička, včelí jed), zdůraznění největšího přínosu a to je opylování rostlin. Vytočení prvního medu a jeho degustace. Žáci včelařského kroužku připraví navíc zábavné kvízy a soutěže na dané téma.

Cesty za příklady dobré praxe „Včelařská farma Kolomý“
Aktivita určena pro žáky střední školy vyjmenovaných oborů. Celkem 3 autobusy navštíví farmu Kolomý ve Starém Městě u Bruntálu. Jedná se o nejmodernější a největší provoz v ČR, kde se žáci zúčastní přednášky na téma jak založit a vést farmu, prohlídky včelí farmy, ukázky produktů včelí farmy a diskuse s odborníky.
Tato aktivita se zopakuje 3 x pro jiné žáky.

1. červenec 2014 – během školního roku 2013/14 proběhl na zemědělské škole v Opavě projekt podpořený Moravskoslezským krajem, jehož smyslem bylo seznámení studentů s chovem a životem včely medonosné. Byl zde založen
včelařský kroužek a také byly přizvány tři partnerské školy – ZŠ Brumovice, ZŠ Otická a ZŠ Englišova. Během zimních měsíců si každá ZS postavila a zkompletovala svůj úl a učila se zákonitosti ze života včel. V jarních měsících
proběhly přednášky odborníků, kteří se chovem včel zabývají a také jsme navštívili farmu pana Jana Kolomého, který je největší chovatel včel u nás a jeho farma je velice moderní. Samotný projekt pak vyvrcholil v měsící červnu, kdy si žáci základních škol vytočili med z úlu, který si postavili a každý si pak odnesl domů sladkou odměnu. Díky tomuto projektu se i v dalších letech může na škole rozvíjet včelařský kroužek, který sdružuje opravdové zájemce o tento obor.

Fotografie najdete – zde.


ZPĚT NA PROJEKTY