Moravskoslezské centrum vzděláváníRozvoj a zlepšení současné nabídky Moravskoslezského centra odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru

Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru vzniklo jako jedno ze dvou pilotních center svého zaměření v České republice. Jeho členy jsou 3 odborné školy působící v oboru v rámci Moravskoslezského kraje:

– Masarykova střední škola zemědělská, Opava, příspěvková organizace

– Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krnov, příspěvková organizace

– Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace.

Dále jsou členy centra Školní statek v Opavě,  Regionální agrární komora v Opavě

a  Zemědělský svaz. Činnost centra byla zaměřena na organizaci seminářů, školení
a odborných kurzů v oboru.

Na základě zkušeností a rozsáhlých dotazníkových šetření chce centrum v projektu nabídnout široké spektrum aktivit, které pomohou pracovníkům v zemědělství, službách pro zemědělství a údržbě krajiny být konkurenceschopní v podmínkách členství České republiky v Evropské unii v novém programovém období let 2007- 2013. Charakteristickým rysem projektu je jeho interdisciplinarita, na koncipování vzdělávacího programu se podílejí pracovníci z různých oblastí.  Projekt reaguje na adaptabilitu agrárního sektoru v Moravskoslezském kraji, na podmínky společné zemědělské politiky Evropské unie cestou vzdělávání.

Jednotlivé moduly projektu jsou soustředěny do těchto oblastí:

 • rozvoj informační společnosti, zaměření na využití moderní informační techniky, českých i zahraničních zemědělsko-potravinářských databází a speciálních zemědělských programů,
 • školení v oblasti orientace v projektech a výzvách, projektové semináře zaměřené na přípravu a podání projektu  s ohledem na jejich přínos a úspěšnou realizaci a možnosti čerpat peníze z fondů České republiky i Evropské unie,
 • využívání moderní techniky a technologií v zemědělství formou předváděcích akcí a praktických ukázek se zaměřením na zdokonalení vybavenosti a konkurenceschopnosti vyspělým agrárním zemím, úspory energií a na   zlepšení produktivity práce,
 • přednášková, seminární a konzultační činnost zaměřená na ochranu životního prostředí a krajiny a kvalitu života ve vesnických oblastech.

V rámci projektu bude vybudována kancelář projektu s označením programu a logem ESF, kde budou v průběhu projektu přístupny dílčí výsledky, poradenská činnost a publicita všech činností v projektu.

Projekt využívá spolupráci podniků a vzdělávacích institucí při vývoji a realizaci nových vzdělávacích programů v rámci dalšího profesního vzdělávání. Spolu s partnerem projektu, kterým je Střední škola zemědělská, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pokrývá převážnou část území Moravskoslezského kraje. V rámci projektu bude osloveno velké spektrum podniků v daném oborovém rozsahu. To umožňuje spolupráce s Agrární komorou, Krajským informačním centrem pro rozvoj zemědělství a venkova a Zemědělským svazem. Celkem se projektu aktivně zúčastní 800 – 1000 respondentů.

Udržitelnost projektu je dána další činností Centra odborného vzdělávání a možnostmi financování z jiných zdrojů.

Výsledky a aktivity projektu jsou velmi dobře využitelné také pro vzdělávání žáků jednotlivých škol pro následné období.

Hlavní cíle projektu jsou formulovány takto:

 • oslovení širokého spektra pracovníků v zemědělství, ochraně a údržbě krajiny a venkovského prostoru,
 • zabezpečení nediskriminačních opatření v projektu,
 • rozsáhlý dotazníkový průzkum pro zaměření jednotlivých aktivit modulů, úpravy obsahové náplně,
 • vytvoření speciálních programů, jejich připomínkování, evaluace a sestavení do 4 modulů,
 • zvýšení počítačové gramotnosti a schopností orientovat se v zemědělských a potravinářských databázích a využívat speciální zemědělské programy,
 • usnadnění orientace v grantových programech České republiky i Evropské unie, schopnost přípravy projektů a   čerpání finančních prostředků z Evropské unie,
 • zdokonalení v dovednostech využití moderní zemědělské techniky s vazbou na úspory energií, ochranu životního prostředí a zvýšení produktivity práce,
 • osvěta v oblasti ochrany životního  prostředí a zlepšování života na vesnici, enviromentální vzdělávání,
 • zaměření na rovné příležitosti a plošné působení na území Moravskoslezského kraje,
 • vytvoření metodických postupů vzdělávání v uvedených oblastech
 • motivace k celoživotnímu vzdělávání,
 • evaluace jednotlivých aktivit projektu, pravidelné monitorování a vyhodnocování modulů a prezentace na webových stránkách.

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu s ohledem na  zlepšení adaptace venkovského prostoru na měnící se podnikatelské prostředí, zlepšení odborné připravenosti a právního vědomí zemědělské veřejnosti a obyvatel venkova v Moravskoslezském kraji.  V roce 2007 – 2013 se chystají nová pravidla společné zemědělské politiky pro všechny členské státy Evropské unie, která jsou obsažena v těchto chystaných dokumentech:

– Nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova a Evropského zemědělského fondu (EZFRV)

– Evropský fond pro rozvoj venkova na léta 2007 – 2013 (EAFRD)

– Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007- 2013

– Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

Projekt je inovativní, neboť pomůže rozvinout činnost pilotního oborového centra. Pomocí projektu budou nejnovější poznatky a technologie přeneseny plošně mezi veškeré zájemce v uvedených oblastech v rámci celého Moravskoslezského kraje. Projekt dá prostor k vytvoření nových vzdělávacích programů, kurzů a přednášek, které jsou ve vyspělých zemích Evropské unie běžně  využívány. Propojí školská zařízení s praxí, což přinese prospěch pedagogickým pracovníkům odborných škol a jejich žákům i zástupcům praxe a adeptům dalšího profesního vzdělávání. Zpřístupní vybavení škol a kapacity vzdělávacích zařízení pro dospělé, umožní využít nové moduly vytvořené v rámci projektů pro žáky. Moravskoslezské centrum odborného vzdělávání pro rozvoj venkovského prostoru má vzhledem ke struktuře školských zařízení, profesních sdružení, neziskových organizací a zázemí jednoho z nejlepších školních statků České republiky potenciál pro kvalitní celoživotní vzdělávání.

Bližší představení jednotlivých aktivit projektu:

Modul č. 1: Kurzy zlepšování odborných znalostí a dovedností v oblasti informačních technologií

Vytvoření 2 kurzů  s dotací 40 hodin na kurz. Kurzy budou realizovány na zúčastněných odborných školách v Opavě, Městě Albrechticích, Krnově a Frýdku-Místku. Plošně pokryjí většinu území Moravskoslezského kraje. Pro potřeby účastníků kurzů budou vytvořeny studijní materiály. Využity budou počítačové učebny a lektoři škol, kteří jsou většinou také lektory školicích středisek ICT v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Kurz č. 1- kurz základních počítačových znalostí – Word, Excel, Power Point

Kurz č. 2 – kurz využití internetu, speciálních českých a zahraničních zemědělských a potravinářských databází a speciálních zemědělských programů, jejichž znalost je potřebná pro hospodaření v Evropské unii. Nejnovější programy budou pořízeny pro potřeby kurzu a budou i po skončení kurzu sloužit pro žáky škol i celoživotní vzdělávání. Jedná se o balíčky programů Evidence půdy,  Agronom a Chovatel, které jsou pro školy výhodně poskytovány jako multilicence. Tyto počítačové programy jsou na vysoké úrovni, avšak v praxi zatím málo používány. Kurzy budou dle potřeby cílové skupiny probíhat v mimovegetačním období.

Celkový počet posluchačů jednoho kurzu je 12 x 4 školící místa = 48.

Celkový počet posluchačů obou kurzů 24 x  4 školící místa = 96.

V rámci finanční odměny pro lektora zahrnuje hodinová sazba náklady na výuku, základní odvody a cestovné lektora.

Výstupem kurzu budou prezenční listiny, dotazníkové šetření pro evaluaci organizátorům

a certifikáty o absolvování kurzu.

Modul č. 2: Kurzy zvyšování profesní úrovně a připravenosti zemědělců ve vazbě na podmínky Evropské unie

V rámci modulu proběhnou 2 kurzy v rozsahu  40 hodin, realizované na zúčastněných odborných školách v Opavě, Městě Albrechticích, Krnově a Frýdku-Místku. Pokryjí svým rozsahem většinu území Moravskoslezského kraje. V rámci přípravy budou vyhotoveny studijní materiály pro cílové skupiny.

Kurz č. 1:  Zemědělská politika Evropské unie- programy a fondy

Kurz č. 2: Vzdělávání v oblasti projekční činnosti včetně praktického procvičování přípravy projektů.

Celkový počet proškolených v jednom kurzu 12 x 4 místa realizace = 48.

Celkový počet proškolených v obou kurzech 24 x 4 místa realizace = 96.

Kurzy povedou projektoví manažeři se zkušenostmi z Euroregionu Praděd. Kurzy budou probíhat v pětidenních ucelených blocích, v mimovegetačním období z hlediska potřeb cílových skupin. Měly by výrazně napomoci v orientaci v programech, v odstranění obav z jejich využívání. Poskytnou praktický návod vyplňování žádosti a realizace projektů.

V rámci finanční odměny pro lektora zahrnuje hodinová sazba náklady na výuku, zákonné odvody a cestovné lektora.

Výstupem kurzu budou prezenční listiny, dotazníkové šetření pro evaluaci organizátorům
a certifikát o absolvování kurzu.

Modul č. 3: Semináře zlepšování životního prostředí a kvality života ve venkovském prostoru

 Realizace 2 seminářů na zúčastněných odborných školách v Opavě, Krnově a Frýdku-Místku a na zámku v Bartošovicích. Toto místo bylo vybráno z důvodů rovnoměrného plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje. Celkem bude realizováno 8 seminářů, které pokrývají svým rozsahem většinu území Moravskoslezského kraje.  Rozsah jednoho semináře je 8 hodin a předpokládaný počet účastníků vždy 30 v každém semináři. Celkový předpokládaný počet účastníků je 240.

Svým zaměřením je určen nejen pro zemědělskou veřejnost, ale také pro samosprávu obcí, pracovníky v údržbě krajiny a oblasti životního prostředí, pracovníky neziskových organizací.  Cílem je zvýšit kvalitu života na vesnici a přizpůsobit znalosti v údržbě krajiny a ochraně životního prostředí přísným podmínkám a normám Evropské unie v uvedených oblastech. Na seminářích se budou podílet zkušení lektoři s dlouholetou praxí v uvedených oblastech.

Výstupem seminářů budou prezenční listiny, dotazníkové šetření pro evaluaci organizátorů a osvědčení o absolvování semináře.

Modul č. 4: Předváděcí akce moderní zemědělské techniky a technologií s možností jejich využití

Organizační zajištění 2 předváděcích akcí zaměřených na nejnovější zemědělskou techniku a technologie v daných oborech. Proběhne výstava a předvádění techniky zúčastněných firem a doprovodné videoukázky. Po celou dobu mohou účastníci cílových skupin konzultovat jednotlivé výhody i nevýhody techniky, nechat si ji předvést, případně sami vyzkoušet. K dispozici budou odborníci z firem. Cílem je techniku a technologie představit, zaměřit se na způsoby využití, úspory drahých energií a šetření či zlepšování životního prostředí. Semináře budou jednodenní a předpokládá se účast cca 25O zájemců z řad cílových skupin na předváděcí akci. Akce proběhnou napříč jednotlivými firmami se zaměřením na určitý druh zemědělské techniky.

Přehlídka č. 1: technika pro zpracování půdy a minimalizaci zpracování půdy, místo konání ZP Loděnice, účast 4 – 5  renomovaných firem se svou technikou.

Přehlídka č. 2: technika pro sklizeň pícnin, místo konání ZP Frýdecko, účast 3 – 4 renomovaných firem s velkým spektrem techniky.

Výstupem přehlídek budou prezenční listiny, dotazníkové šetření pro evaluaci organizátorů. Akce budou podpořeny jménem pilotního centra odborného vzdělávání a moderní technika bude jednotlivými firmami prezentována bez velkých finančních požadavků.

Příspěvek pro webové stránky projektu vypracoval ing. Arnošt Klein, spoluautor projektu


ZPĚT NA PROJEKTY