Monitoring životního prostředíMonitoring životního prostředí v okolí školy a v Moravskoslezském kraji
Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora environ-mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2011/2012.

Projekt je zaměřen na monitorování životního prostředí ve městě Opavě a jeho porovnání s poznatky získanými při odborných exkurzích zaměřených k ekologickému vzdělávání a výchově v rámci Moravskoslezského kraje. Podpoří výzkumnou a průzkumnou činnost žáků v oblasti monitoringu životního prostředí s moderním technickým zázemím.

 

31. října – 1. listopadu 2011 se žáci 4. O studijního oboru Ochrana přírody a prostředí a žáci 4. L přírodovědného lycea zúčastnili první exkurze do CHKO Beskydy. Cílem byl průzkum okolí Ostravice, prohlídka přehradní nádrže Šance, monitoring řeky Ostravice a výšlap na Lysou horu. Fotografie z akce – zde.

Byla dána do provozu digitální meteostanice. Padařilo se propojení stanice s webem školy, kde je možno získat aktuální informace o měření, které jsou zpracovávány taktéž v grafické podobě. Rovněž probíhalo občasné měření parametrů ovzduší pomocí senzoru měřícího přístroje PASCO.

3. dubna 2012 – žáci třídy 3. O studijního oboru Ochrana přírody a prostředí navštívili hydrometeorologickou stanici v Ostravě. Seznámili se s monitoringem ovzduší a vody v Moravskoslezském kraji, také se způsobem získávání informací o počasí. Fotografie z akce – zde.

10. dubna 2012 – uskutečnila se exkurze do přečerpací stanice Dlouhé Stráně. S činností elektrárny se seznámili žáci 1. A studijního oboru Agropodnikání a vybraní žáci 2. L studijního oboru Přírodovědné lyceum. Fotografie z akce – zde.

9. – 11. května 2012 – se žáci 2.L studijního oboru přírodovědného lycea a úspěšní žáci třídy 1. A, 3. O a 3. L zúčastnili exkurze do Jánských Koupelí. Cílem byl průzkum čistoty ovzduší a rozbor půdy v okolí Jánských Koupelí, monitoring a biomonitoring vody v řece Moravici, výšlap do Kružberku, prohlídka lávových proudů v Mezině u Bruntálu, úpravny pitné vody v Podhradí i přehradních nádrží Kružberk a Slezská Harta. Fotografie z akce – zde.

18. a 19. června 2012 – proběhla dvoudenní hodnotící exkurze do CHKO Jeseníky, které se zúčastnili nejaktivnější žáci při realizaci úkolů projektu. Žáci navštívili vodopády Bílé a Opavy a Velkou kotlinu.

Proběhl biomonitoring životního prostředí v okolí školy prostřednictvím lišejníků. Informace o naměřených hodnotách jsou umístěny na panelu nacházejícím se v prostorách školní budovy.

Monitoring vody
Již od dubna 2011 probíhalo měsíčně měření fyzikálně chemických vlastností a biomonitoring tří vodních toků – Opavy, Moravice a Raduňky. Výsledky byly zpracovány formou dvou závěrečných prací maturitního ročníku přírodovědného lycea. Výsledky fyzikálně chemických parametrů vody byly také prezentovány na okresní přehlídce SOĎ. Práce byla oceněna prvním místem.

Monitoring půdy
V rámci praktických cvičení ve škole se žáci seznámili se základním monitoringem půdy. Stanovili základní vlastnosti půdy, kvalitu půdy na základě výskytu rostlin a učili se poznávat půdní bezobratlé živočichy.

Monitoring hluku
V prostorách školy proběhl monitoring hlučnosti. Byla zjišťována intenzita hluku během vyučovacích hodin, o přestávkách, v tělocvičně, při jízdě v traktoru a ve školní jídelně. Výsledky byly prezentována na okresní i krajské přehlídce SOČ. Práce byla oceněná 2. místem v okrese i kraji.


ZPĚT NA PROJEKTY