Jazyková podporaerasmus+logo_mic

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah odpovídá výlučně autor. Výstupy nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Číslo smlouvy (projektu) 2014-1-CZ01-KA101-000090
Název : Jazyková podpora
Program: Erasmus+, KA1 Školní vzdělávání, Mobilita pracovníků škol
Projektové období: 2014-2016

 

Popis projektu:
MSŠZe a VOŠ Opava, p. o. vyslala 5 pedagogů na jazykový kurz do zahraničí. Jedná se o aktivní pedagogy, kteří participují na mezinárodních nebo národních projektech, kde potřebují znalost cizího jazyka. 4 pedagogové žádali o jazykový kurz v Irsku, 1 pedagog v Rakousku. Všichni účastníci jsou pedagogy naší školy a žádný z nich nevystudoval požadovaný jazyk jako svůj hlavní výukový obor, jsou však velmi aktivní v rámci mezinárodní spolupráce školy nebo podporují angličtinou obor Chemik operátor, kde využívají anglickou terminologii.

Hlavní aktivitou tohoto projektu bylo jazykové vzdělávání, potažmo účast na 2 týdenním jazykovém kurzu v Irsku(Cork) či Rakousku (Vídeň). Účastníci navštěvovali kurzy všeobecné angličtiny/němčiny s dotací 20/24 výukových hodin týdně podle svých jazykových úrovní, během pobytu měli možnost chodit do studovny, knihovny či audiovizuálního centra. Tyto kurzy se zaměřují především na rozvoj dovedností ústní komunikace v daném jazyce a porozumění, zahrnuje ale také studium gramatických struktur a rozvoj slovní zásoby.

Intenzívní jazykový kurz v Irsku/Rakousku poskytnul účastníkům dobrou příležitost ověřit si znalosti získané průběžným učením, kdy si ověřili teoretické poznatky v praxi v zemi, kde se tento jazyk používá jako mateřský. V rámci kurzu byly plánovány také fakultativní návštěvy mnoha míst anglofonní/ rakouské historie, které nabízí přímou zažitou zkušenost, kterou lze pak předat studentům či ostatním kolegům. Jazyková úroveň lídrů se pohybuje na úrovni B2-C1 podle ERR, členové týmů (mezinárodního i chemického) jsou v rozmezí A1+ až B1 podle ERR, týmy pracují dobře a cílem bylo odbourat komunikační bariéry, což se jednoznačně povedlo.

Kvalitní jazyková vybavenost těchto pedagogů se výrazně projevuje v rámci mezinárodní spolupráce školy, portfolio zahraničních partnerů každým rokem roste, stejně jako počet projektů, většina z nich v rámci programu Erasmus+, napříč spektrem – KA1 VET, Mládež, Školní vzdělávání, KA2 Strategická partnerství v odborném i školním vzdělávání. Letos jsme získali 2 nové mezinárodní projekty,na dalších 4 participujeme.

Díky těmto lidem již čtyři roky za sebou vycestovalo do zahraničí více než 100 osob naší organizace, údaje vycházejí z Výroční zprávy školy 2014-2016.

Pro obor Chemik operátor si vyžádala partnerská firma TEVA doplnění výuky o chemickou angličtinu, proto jsme vyslali i naše učitelky chemie do Irska, aby jejich angličtina získala na kompetentnosti a také abychom nabídli studentům kvalitnější výuku tohoto předmětu. Chemikářky jsou velmi aktivní a se studenty připravují velké množství chemických cvičení a také praxi v podniku TEVA.

Začátek a konec každé dobré školy je dostatek dobrých žáků, zajímavá studijní nabídka, vstřícná atmosféra a kvalitní učitelé.

Partnerská organizace 948767283, LanguageStudies GmbH& Co KG Rakousko
Partnerská organizace 949053336 Cork EnglishTraining World Ltd. Irsko


ZPĚT NA PROJEKTY