Obecné informaceVýhody školy:

 • umístění školy v krásném prostředí parku na okraji Opavy, škola je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou;
 • nádherné zázemí historické budovy s moderním vybavením, které škola získala v mnoha projektech;
 • rozsáhlý a krásný areál dílen a 7 expozic environmentálního vzdělávání přímo v parku, buduje se letní učebna umožňující vzdělávání o přírodě v přírodě;
 • kvalitního stravování přímo v budově školy v nově rekonstruované školní jídelně;
 • sousedství školního statku, jednoho z mála fungujících zařízení v ČR;
 • zajištění ubytování pro zájemce ve vlastním domově mládeže nedaleko školy. Domov mládeže je situován v klidné čtvrti a moderně dovybavován, poskytujeme celodenní stravování;
 • velké množství realizovaných projektů ESF, národních i školních – moderní výuka, možnosti zahraniční spolupráce;
 • spolupráce s univerzitami a výzkumnými pracovišti, množství výborných smluvních pracovišť v oblasti zemědělství, zahradnictví, ochrany přírody, v oblasti chemické;
 • škola je Trenérskou školou Mendelovy univerzity v Brně, má nadstandardní možnosti spolupráce;
 • vynikající možnosti placené odborné praxe ve Schwechově nedaleko Hamburku – měsíční praxe ve vyšších ročnících pro mnoho zájemců;
 • pestrá nabídka zájmových kroužků (případné otevření dalších závisí jen na dostatečném zájmu studentů). Na škole působí 19 kroužků z oblastí sportovní, kulturní, odborné a studijní;
 • vlastní jezdecký oddíl se školními koni v těsném sousedství školy;
 • pravidelně se otvírá kurz myslivosti, kde zájemci po úspěšném složení zkoušek mohou získat lovecký lístek a zbrojní průkaz (mnohem levněji, než normálním způsobem);
 • žáci si vydávají svůj časopis, může do něj přispět každý zájemce;
 • škola pravidelně spolupořádá taneční, divadelní představení aj.;
 • individuálně lze dle oborů získat řadu osvědčení, a to v době výuky a zdarma (řidičský průkaz na traktor, osobní auto a nákladní auto, svářečský průkaz,  osvědčení pro práci s vysokozdvižným vozíkem, motorovou pilou, křovinořezem);
 • řada studentů skládá každoročně státní zkoušku z psaní na počítačové klávesnici.
 • učebnice si studenti nemusejí ani shánět, ani kupovat. Na školní rok dostanou příslušnou sadu učebnic za nevelkou úplatu zapůjčenu (mimo jazykových);
 • školné se neplatí – jsme státní škola.

Vybavení školy:

Prostory pro teoretickou výuku, přednášky a semináře:
Hlavní budova školy hodnocená jako skvost neoklasicistní architektury, umístěná
na okraji města Opavy, v krásném parku s přilehlým areálem školního statku.

Vybavení:

 • Aula – kapacita 220 posluchačů, při stolovém uspořádání 120, vybavení ozvučovací technikou, možnost využití digitální a audiovizuální techniky, krásná historická místnost
 • Klub – kapacita 50 posluchačů, možnost pořádání přednášek, besed, využití digitální techniky
 • Kmenové třídy – 22 učeben odpovídajících rozměry a rekonstruovaným osvětlením hygienickým normám, kapacita 32 žáků, vybavení zpětnými projektorya videoprojektory
 • Chemická laboratoř – kapacita 16 žáků, laboratorní stoly a pomůcky, digestoře, váhovna, sklad chemikálií
 • Odborná učebna biologie – kapacita 16 žáků, videomikroskop, mikroskopy, biologické preparáty, rozsáhlé cenné sbírkové materiály
 • Odborná učebna řízení motorových vozidel – kapacita 32 žáků, videoprojektory, dataprojektor, počítačové vybavení, makety strojních součástí
 • Učebny pro výuku jazyků – 2 učebny s kapacitami 16 žáků, videoprojektory, počítačová síť s programy pro výuku anglického jazyka
 • Učebny odborných předmětů – 2 učebny s kapacitami 16 a 32 žáků, laboratorní vybavení, rozsáhlé sbírkové materiály
 • Laboratoř odborných předmětů – laboratoř s kapacitou 16 žáků, laboratorní vybavení
 • Učebny výpočetní techniky – 3 učebny s kapacitami 16 žáků, laboratorní vybavení
 • Velká tělocvična – rozměry 540 m2, základní vybavení pro míčové hry a gymna-stiku, nářaďovna, šatny se sociálním zázemím
 • Malá tělocvična – rozměry 150 m2, základní vybavení pro míčové hry a gymnastiku, šatny se sociálním zázemím, horolezecká stěna
 • Posilovna – kapacita 8 žáků, posilovací stroje, činky
 • Antukové hřiště – rozměry 162 m2, vybavení pro volejbal a tenis
 • Venkovní hřiště

Prostory využitelné pro praktickou výuku a cvičení:

 • Odborné učebny uvedené u teoretické výuky se využívají také pro praktická cvičení, praxe a odborný výcvik
 • Nová hala vybavená moderními dílnami, učebnami, aranžerskou dílnou s perfektním sociálním zázemím a střešní zahradou
 • Dílny – 3 dílny vybavené dílenskými stroji a nářadím
 • Prostory pro uskladnění techniky – hala, garáže
 • Autocvičiště
 • Botanická zahrada s částí systematickou a okrasnou se 120 exponáty
 • Ovocný sad – volné tvary, ovocné stěny, štíhlá vřetena, odrůdové pokusnictví
 • Zelinářská zahrada – 40 pěstovaných zelenin, pokusnictví
 • Sbírkové plochy keřů a trvalek – 80 rostlin, architektonické úpravy
 • Vřesoviště s ukázkami vřesovištních rostlin
 • Nejucelenější volně přístupná sbírka minerálů a hornin Slezska, sbírka bludných balvanů
 • Skleníkový areál – 3000 m2 – těsně sousedící se školou
 • Dendrologicky cenný park – jeden z nejvýznamějších ve městě, spolupráce s Arboretem v Novém Dvoře, popisy stromů, soutěže, elektronicky zpracované inventarizace, studie obnovy, vizualizace
 • Pozemky pro praxi pěstování rostlin a zahradnictví o rozloze 1,5 ha.

Školní statek:

Sousedí s areálem školy. Svou velikostí (přes 700 ha) a vybaveností (patří k jedněm z nejlépe zařízených ŠS v ČR)plně pokrývá potřeby výuky praxe. Výhodou je i jeho rozmanitost výroby. Vedle klasické rostlinné a živočišné produkce, má ovocnou školku a okrasnou zahradu s komplexem skleníků. Školní statek má též vlastní prodejnu. V prvém ročníku absolvují studenti praxi na drobnochovu. Zde se seznámí s chovem hrabavé a vodní drůbeže, králíků, koní, ovcí a koz. Navíc spolupráce obou (školy i statku) je na velmi dobré úrovni což je velmi prospěšné zejména pro studenty.

 Formy výuky:

 • teoretické vyučování – třída je pohromadě buď ve své třídě nebo v odborné učebně;
 • cvičení – třída se rozdělí na poloviny a pracuje se v laboratořích, odborných učebnách nebo na spolupracujících pracovištích (dle tématu);
 • praxe učební – zde se třída zpravidla dělí na tři skupiny. Výuka probíhá dle tématu v areálu školy, na školním statku nebo v mnoha dalších smluvních podnicích dle oboru a tématu. Tato praxe je šestihodinová (tedy celý den, žádná další výuka již není), nebo tříhodinová (po zkrácené teoretické výuce);
 • praxe individuální – třída má teoretickou výuku a určení studenti jsou na příslušném pracovišti;
 • exkurze – patří k velmi žáky a studenty oblíbené formě výuky. Studenti nechodí jen do zemědělských podniků. Pravidelně navštěvují podniky zpracovatelské (cukrovary, mlýny, pivovary, škrobárny aj.). Vyjímkou není ani návštěva úřadů (obecní, finanční, živnostenský), agentur zabývajících se propagací, účast při soudním líčení a pod. Dle možností se jezdí též na výstavy a veletrhy;
 • SOČ (středoškolská odborná činnost), olympiády, vědomostní, znalostní a dovedností soutěže – zde se již jedná o individuální práci žáků. Naši žáci se dobře umísťují v kole oblastním (krajském), často i celostátním;
 • zájmové kroužky, nepovinné předměty – nejsou to jen s výukou související, ale v každém případě zvětšují rozhled žáků, škola má velmi pestrou nabídku těchto aktivit;
 • projektové formy výuky – zastoupení žáků v projektových aktivitách tuzemských a zahraničních;
 • on-line výuka – speciální výuka angličtiny pro chemii na základě vlastních počítačových programů a nahrávek;
 • intenzivní jazykové kurzy – víkendové kurzy výuky anglického jazyka v krásném zázemí beskydského hotelu;
 • přednášky významných českých expertů, exkurze, návštěvy nejlepších pracovišť, stáže ve výzkumných ústavech, mezinárodní výměny a návštěvy mezinárodních veletrhů v rámci projektových aktivit.

Personální zabezpečení školy:

Škola velmi intenzivně podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Realizované studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a dalších kvalifikačních předpokladů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a jiné dlouhodobé studium ke zvyšování a prohlubování kvalifikace:

 • Ředitel školy
  ukončil studim dle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění, místo konání PC Ostrava, 2004 – 2005, rozsah 100 hodin, ukončil studium dle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění, místo konání Univerzita Karlova Praha, rozsah 350 hodin, termín 2006 -2008
 • Výchovný poradce
  ukončil studium pro výchovné poradce dle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., studium bylo úspěšně realizováno v rozsahu 250 hodin v letech 2006 -2007 na Ostravské univerzitě
 • Školní metodik prevence, absolvoval studium k výkonu specializovaných  činností dle § 9 písmeno b) prevence sociálně patologických jevů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., v rozsahu 250 hodin v letech 2008 – 2009 na 1. lékařské  fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Koordinátor ICT, absolvoval studium k výkonu specializovaných činností dle § 9 písmeno a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, vyhlášky č. 317/2005 Sb., v rozsahu 250 hodin v letech 2007 -2008 na Slezské univerzitě v Opavě
 • Studium pro účely státních maturit, hodnotitel, zadavatel, komisař v jednotlivých oblastech – celkem 15 pedagogů
 • Studium na specializovanou činnost v oblasti environmentální výchovy – realizováno 8 učiteli
 • Studium v oblasti pedagogických věd dle § 2 vyhlášky čl. 317/2005 Sb., je realizováno 2 učiteli.

Všichni pedagogičtí pracovníci v současné době mají nebo si doplňují příslušnou odbornou a pedagogickou způsobilost k výkonu své funkce.

Škola se akreditovala jako vzdělávací centrum v oblasti ICT ve výuce biologie. Spolu s mnoha univerzitami, zejména Slezskou univerzitou v Opavě, VŠB – TU v Ostravě a MZLU v Brně realizuje četné odborné vzdělávání pro své pracovníky i širokou veřejnost.

Škola má funkční plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.