spolupráce s MŠ a ZŠV průběhu školního roku 2018/19 se žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku přírodovědného lycea a žáci třetího ročníku oboru  chemik-operátor podíleli na realizaci projektu Místní akční skupiny Opava s názvem „Žáci učí děti“. Cílem tohoto projektu bylo vzdělávání dětí mateřských škol v oblasti polytechnické.

Přírodovědné vzdělávání bylo realizováno ve třech mateřských školách, v MŠ Eliška v Opavě, MŠ Vávrovice a MŠ Hradec nad Moravicí. V každé z mateřských škol byly realizovány následující témata: Třídíme hliník, Poznáváme stromy podle listů a plodů, Svět pod mikroskopem, Svět pod lupou, Víte, co pijete?, Stromy a jejich květy a Vodní hmyz.

 Chemické vzdělávání proběhlo v MŠ Srdíčko v Opavě, MŠ Otice a MŠ Olomoucká v Opavě. V těchto mateřských školách byly realizovány programy: Chemické sklo a OOPP, Chemické divadlo, Chemické reakce, Dělení látek, Efektní chemické pokusy a Acidobazické reakce.


Aktivity

Třídíme hliník

V úvodu této aktivity byla dětem přečtena motivační pohádka „O hliníkové plechovce“, která byla vhodně provázena obrázky.  Následovaly informace o třídění odpadu, jejich vlastnostech, jak rozpoznat jednotlivé druhy odpadů a kam je umístit (barevné krabice nahrazovaly kontejnery). Děti si pak samy mohly vyzkoušet třídění předem připraveného odpadu. Nakonec skládaly obrázky s odpadovými motivy.


Poznáváme stromy podle listů a plodů

Aktivita začínala přečtením motivační pohádky „Abby na procházce v lese“, která seznámila děti MŠ s charakteristickými znaky listů a plodů šesti stromů (javoru, dubu, buku, jírovce, lípy a lísky) formou říkanek a obrázků.  Děti si pak samy vyzkoušely skládání karet plodů a listů. Pak všechny děti dostaly pracovní list, do kterého vlepovaly chybějící listy nebo plody. Po této činnosti se rozdělily do několika skupin. Každá skupina vybarvovala list některého z poznávaných stromů, ke kterému přilepovaly příslušné listy a plody. Nakonec si mohly složit puzzle listů a plodů.


Svět pod mikroskopem

Na začátku aktivity byla dětem přečtena motivační pohádka „Abby na louce“, která děti MŠ uvedla do problematiky dýchání všech organismů. Dětem byl představen mikroskop, práce s tímto přístrojem a postupem, jak si vytvořit mikroskopický preparát. Děti si pak samy pod vedením žáků střední školy vyzkoušely vyrábět otiskový preparát spodní strany listu pokojových rostlin a pak vytvořený preparát průduchů rostlin pozorovaly pod mikroskopem. Po skončení mikroskopování je čekalo puzzle, sestavovaly listy s průduchy a člověka s plícemi.  Na závěr vybarvovali předem připravený obrys plic člověka a listu, na který přilepily vystřižené průduchy.

 

Svět pod lupou

V úvodu byla dětem přečtena pohádka „Abby na návštěvě u dědečka“, která byla motivací k pozorování bezobratlých živočichů. Pak se děti rozdělily do čtyř skupinek a seznámili se nejprve se světelnou lupou. Pozorovali bezobratlé živočichy, jejich povrch, jednotlivé části těla. Následovalo pozorování těchto organismů prostřednictvím USB lupy, které byly připojeny k tabletu. Děti používaly tyto USB lupy k pozorování své kůže, vlasů, látek. Po skončení je čekalo puzzle, sestavovaly lupy a berušky.  Na závěr vybarvovaly předem připravené a vystřižené obrázky živočichů, které pak přilepily na předkreslenou a vybarvenou lupu.

 

Víte, co pijete?

Aktivita začala přečtením pohádky „Abby badatelem“, která byla motivací k zjišťování vlivů různých nápojů na zdraví člověka. Následovalo seznámení s pH metrem a vysvětlení k čemu slouží. Pak děti s pomoci žáků měřily pH jednotlivých nápojů a nalepováním kytiček na samolepící tabuli zaznamenávaly jejich hodnotu pH (čím vyšší počet, tím zdravější nápoj). Srovnávaly také pH nápojů s pH octu. Měřily pH šťávy z grepu bez cukru a s cukrem. Po naměření všech hodnot přilepovaly děti na předem připravené pracovní listy kytičky k jednotlivým nápojům

 

Stromy a jejich květy

V úvodu byla dětem přečtena pohádka „Kamarádi na procházce“.  Pak děti sestavovaly karty listu a květu různých stromů, které k sobě přísluší.  Po složení karet obdržely děti pracovní list, do kterého vlepovaly příslušné listy stromů. Na závěr je čekala skupinová práce. Vystřihovaly barevné květy a listy a lepily je na předem nakreslenou větvičku.

 

Vodní hmyz

Aktivita započala přečtením pohádky „Žížala Julie“.  Následovala prohlídka vzorků larev vodních živočichů. Pak se děti usadily ke stolečkům a sestavovaly karty vodních živočichů a jejich larev. Na karty byly položeny obrázky larev vodních živočichů. Děti vybíraly příslušné obrázky larev a lepily je do pracovních listů s vodními živočichy. Na závěr je čekala skupinová práce. Vybarvovaly předkreslený rybník, pak vystřihovaly obrázky vodních živočichů a lepily je na vybarvený rybník


Chemické sklo a OOPP

Po úvodním seznámení se s dětmi, jsme děti rozdělili do 4 pracovních skupinek. Studenti SŠ se oblékli do všech ochranných pracovních pomůcek, které jsme měli k dispozici a formou hry s čísly učili děti rozpoznávat jednoduché chemické sklo a pomůcky. Poté jsme společně  odměřovali v odměrném válci a kádince vodu obarvenou potravinářským barvivem. Na závěr si děti samy zkusily pokus „lávová lampa“ . Tento jim byl nejdříve ukázán demonstračně. V průběhu všech těchto aktivit děti vypracovávaly předem připravené pracovní listy.


Chemické divadlo

Po příchodu dětí do chemické laboratoře došlo k jejich usazení na předem připravená místa. Studenti SŠ oblečeni do kostýmů sehráli dětem nacvičenou chemickou pohádku na téma (Š)MOULOVÉ. Jedná se o divadelní představení protknuté různými efektními chemickými experimenty jako jsou např. jodičnanové hodiny, hoření etanolových par, sloní pasta a jiné.


Chemické reakce

Děti jsme v úvodu rozdělili do 4 pracovních skupinek. Každé skupince se úzce věnovali 2 studenti SŠ. Toto setkání bylo velmi praktické a pro děti velmi náročné na manuální činnost. Děti tentokrát všechny pokusy prováděly samy pod dohledem příp. s dopomocí. Vyzkoušely si, jak funguje povrchové napětí vody při pokládání předmětů na hladinu vody a přitom odhalily, jak je možné, že vodoměrka z Ferdy Mravence chodí po hladině. Vytvořily v mléce pohyblivou duhu, nechaly vybuchnout sopku pomocí octu, jedlé sody a potravinářského barviva. Dále si vyzkoušely bonbonkovou chromatografii.


Dělení látek

Nejdříve došlo k rozdělení dětí do 4 pracovních skupinek a přidělení studentů SŠ k těmto pracovním skupinám. Následovalo povídání o dělení látek. Poté děti třídily různé látky.  Za pomoci rozpouštění
a filtrace od sebe oddělovaly sůl a vodu. Naučily se sestavit si filtrační aparaturu, složit si a ustřihnout filtrační papír. Následně se pokusily odbarvit vodu obarvenou potravinářským barvivem za pomoci rozdrceného černého uhlí a filtrace. Na samotný závěr děti vypracovávaly pracovní list, který rozstříhaly a sestavily filtrační aparaturu z papíru.


Efektní chemické pokusy

Po příchodu dětí do chemické laboratoře došlo k jejich usazení na předem připravená místa. Studenti SŠ spolu se svým vyučujícím chemie předvedli dětem sérii efektních chemickými pokusů jako jsou např. duch v baňce, nehořlavý kapesník, čpavkový vodotrysk, barvení plamene, samovznícení glycerolu, zápalná šňůra, faraonovi hadi a jiné. Některé experimenty si děti mohly vyzkoušet i samy. Jednalo se o pokusy tzv. „kuchyňské chemie“ za použití octu a jedlé sody nebo oleje a šumivých tablet.

 

 Acidobazické reakce

Nejdříve došlo k rozdělení dětí do 4 pracovních skupinek a přidělení studentů SŠ k těmto pracovním skupinám. Následovalo povídání o kyselinách a zásadách. Učitelka povídání prokládala demonstračními motivačními pokusy s kyselinami a zásadami za použití různých acidobazických indikátorů. Poté si děti samy připravily za pomoci studentů SŠ nejrůznější roztoky běžně dostupných látek jako je např. citronová šťáva, rozpuštěný prací prášek apod. Pomocí kapátek naplnily zkumavky, do kterých ponořovaly univerzální indikátorové papírky, aby zjistily, zda jsou roztoky kyselé, zásadité nebo neutrální. Nakonec do nachystaných zkumavek pomocí kapátek vpravily předem připravený neškodný přírodní indikátor – výluh z červeného zelí. A pozorovaly barevné změny.

 

 

ZPĚT NA EVVO