Akce školyAkce školy

Akce nejsou seřazeny dle data vzniku, ani dle důležitosti, ale abecedně, a jsou uvedeny i akce, kde se škola nějakým způsobem spolupodílí


Den otevřených dveří
Je určen zejména zájemcům o studium na naší škole (žákům devátých tříd a jejich rodičům). Nejednou však již využili této příležitosti k prohlídce školy a k setkání se svými kantory i absolventi školy. Používáme osvědčený následující způsob. V určenou hodinu se účastníci soustředí v aule školy. Zde získají základní informace o škole jako celku, které obory škola nabízí, podmínky přijetí apod. Poté se návštěvníci rozdělí do skupin dle zájmů o příslušný obor a jsou zavedeni do určené učebny. Zde jsou učitelé, vyučující v daném oboru nejvýznamnější předměty a sdělí zájemcům další podrobnosti, možnosti získat případné další výhody během studia. Následuje prostor pro dotazy. Kdo má zájem, je studenty školou proveden, nebo si může budovy a celý areál prohlédnout samostatně. Na závěr se mohou zájemci též podívat na nedaleký Drobnochov školního statku kde jsou malá hospodářská zvířata (drůbež hrabavá a vodní a králíci). Navíc jsou zde ovce, kozy a koně (našeho jezdeckého oddílu a jezdeckého oddílu školního statku.


Den mláďat
Tuto akci spolupořádáme se Školním statkem Opava. Koná se na Drobnochovu školního statku (vedle restaurace Koliba) v termínu kolem Dne země (22. dubna). Den mláďat spočívá v tom, že dětem mateřských škol a základních škol jsou ukazována mláďata hospodářských zvířat. Paradoxní je, že zejména děti z města znají zvířata „exotická“, včetně jejich mláďat, ať již ze zoologických zahrad, či z pořadů televize. Daleko horší je to však s jejich znalostí zvířat u nás běžně chovaných – pak se nedivme, že děti žijí v představě, že krávy jsou fialové. Kdo jiný by měl znát základní údaje o životě těchto zvířat než právě studenti naší školy. Proto zde fungují nejen jako „hlídači“ zvířat, ale hlavně jsou schopni zodpovídat nejrůznější dotazy. Součástí jsou soutěže o ceny a další zajímavé akce pro návštěvníky. Počet účastníků se pohybuje v rozmezí 3 – 4.000 lidí.


Dvoudenní výstavy a přehlídky „Advent na zemědělce“
Každoročně první adventní víkend pořádá akce výstavní, soutěžní a předváděcí, které se účastní asi 7 000 návštěvníků a má obrovský ohlas mezi veřejností. Dva dny protkané adventním aranžmá, soutěžemi, výtvarnými dílnami pro děti a dospělé, vystoupení mi pěveckých souborů, uměleckých kovářů a šermířů, ohňovou šou i živým betlémem. To vše v celém areálu školy za přispění všech zaměstnanců školy, mnoha žáků a studentů školy i mnoha sponzorů. Akce je zaměřena zejména na děti všech věkových kategorií, které si ve velkém množství tvůrčích dílniček mohou vyrobit adventní a vánoční ozdoby.


Dvoudenní krajská konference EVVO
Konference je pro cca 150 účastníků. Akce je pořádána ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Univerzitou Karlovou v Praze a Klubem ekologické výchovy, na kterou získává škola dotaci 100 000,– Kč má velmi pozitivní ohlas mezi učiteli mateřských, základních i středních škol. V rámci přednáškového bloku jsou představeny prezentace didaktické transformace tématu ukázky školních projektů a vzdělávacích programů k problematice EVVO. Druhý den jsou v rámci akce „Inspirace pro všechny“ představeny úspěšné projekty, náměty hodné následování či nabídky exkurzí pro mateřské, základní i střední školy. V bloku výjezdů a ukázek dobré praxe účastníci konference navštíví úspěšně realizované projekty a nabídky spolupráce v oblasti EVVO.


Informa
Akce probíhá po dva dny v Opavě. Pravidelně se také účastníme i v dalších městech, zde je to pod jinými názvy – Ostrava (dva dny), Bruntál, Orlová, případně dle zájmu i v dalších městech. Jde o představení se (tedy školy) žákům devátých tříd, případně jejich rodičům. Většina škol a učilišť přistupuje k Informě jako k akci náborové. Uznáváme, že tuto funkci Informa také má, ale volíme přístup jiný, původně akcí zamýšlený. Podat potencionálním žákům objektivní informace a usnadnit jim tak jejich rozhodování. To je – nic nezkreslovat, nezamlčovat, být při podávání informací otevřený. Myslíme si, že toto je dosaženo tím, že celou akci připravují a zajišťují studenti. A to ne vybraní, kteří by hovořili tak, aby se to škole „líbilo.“ Pravdou je, že se tomu děje v rámci výuky Marketingu. Proto příslušný vyučující na přípravě a zajišťování hladkého průběhu Informy spolupracuje. Takto se stává uvedená akce dobrým prubířským kamenem pro studenty naší školy při přípravě na vystupování před veřejností.


Jednodenní vzdělávací semináře pro odbornou veřejnost
Každoročně škola se spolupracujícími organizacemi pořádá nebo poskytuje zázemí pro přednášky, ukázky, školení, workshopy. Každoročně organizujeme celkem 20 – 30 velkých akcí pro 30 – 150 účastníků. Tyto akce škola pořádá ve spolupráci s firmami, např. Agrární komorou, Správou ochrany rostlin, Českou společností rostlinolékařskou, Genoservisem a. s., firmou BASF, Agrofertem Holding a. s., Ekotoxou, Mendelovou univerzitou v Brně, Výzkumným ústavem chovu skotu v Rapotíně. Zemědělským svazem a Magistrátem města Opavy.


Kurz „Myslivosti a životního prostředí“
Kurz probíhá v rozsahu 58 hodin teorie a 12 hodin praktických cvičení (střelba z kulových a brokových zbraní, kynologická akce – jarní svod loveckých psů), je zakončen zkouškou před senátem OMS ČMMJ Opava. Zkoušku kromě jiných úspěšně absolvují žáci školy, kteří tím získávají oprávnění pro vydání loveckého lístku a praktický výkon myslivosti.