Badatelstvísym_logo

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní  rok 2018/2019

Název projektu: Badatelství

Název dotační priority: Podpora badatelství v okruhu přírodních věd

Cíl projektu:
Realizací projektu se posílí badatelské vzdělávání žáků v oblasti polytechnického vzdělávání a spolupráce se žáky základních škol a dětmi mateřských škol.

Aktivity plánované projektem pomohou žákům se zájmem o danou oblast navázat na předchozí environmentální projekty, využít jejich výsledky a technické zabezpečení a předat získané vědomosti a dovednosti žákům základních a mateřských škol. Projekt rovněž podporuje praktickou a badatelskou činnost žáků, spolupráci pedagogů a žáků střední školy a partnerských základních škol.

Popis projektu ke stažení – zde.

Badatelský tým

Od ledna začal fungovat badatelský tým z řad žáků druhého ročníku studijního oboru Přírodovědné lyceum ve složení Veronika Kozelková, Bára Dostálová, Viktor Kurtin, Marin Vícha a děvčat z prvního ročníku studijního oboru Agropodnikání ve složení Veronika Podolínská a  Klára Hartmannová. Tým se zájmem o biologické zpracování odpadu, chov žížal, hydroponické pěstování rostlin a pěstování hub a tým ochotný celoročně se starat a zabezpečovat výživu žížal a rostlin.

Hlavní úkoly týmu:

– sběr bioodpadu
– sledování množství bioodpadu
– analýza vhodnosti a složení bioodpadu pro chov žížal
– stanovování výtěžnosti bioodpadu
– pozorování života žížal
– využití žížalí vody jako hnojiva pro hydroponické pěstování rostlin
– založení a sledování pokusů hydroponického pěstování rostlin (sledování pH, teploty a konduktivity vody, najít nejvhodnější rostliny a materiál pro pěstování, správnou koncentraci hnojiv pro hydroponické pěstování rostlin)
– pěstování hub na různém podkladu v různém prostředí
– získat podklady ze své činnosti pro následné zpracování výsledků bádání formou     závěrečných prací nebo SOČ

Tým metodicky vedl aktivity pro základní a mateřské školy, včetně badatelských úkolů.  Navrhoval a realizoval jednotlivé úkony pro efektivní kompostování, chov žížal, hydroponické pěstování pokojových rostlin, pokusů hydroponického pěstování rajčat v různém substrátu a s různým roztokem, pěstování hub, sledování výtěžnosti pěstování hub na různém podkladu.

Hydroponie

V lednu byly zakoupeny nádoby pro hydroponické pěstování rostlin. Nejprve se musely nádoby sestavit, opatřit substrátem a vysázet rostliny. Členové badatelského týmu se rozhodli pěstovat pokojové rostliny, bylinky a založili pokusy s rajčaty. Pěstovali rajčata v různých substrátech a také v různém prostředí –  jen ve vodním prostředí, ve vodě spolu s žížalím čajem a ve vodě s hydroponickým hnojivem. Výsledky růstu rostlin pravidelně zaznamenávali.

Chov žížal

V lednu členové badatelského týmu započali s chovem žížal. Nejprve museli sestavit zakoupené vermikompostéry. Pak do nich naskládali podkladové textilie a zeminu, do které umístili kalifornské žížaly. Ty začali pravidelně krmit bioodpadem. Pravidelně sledovali teplotu půdy, život žížal, množství konzumovaného bioodpadu, tvorbu žížalího čaje, který používali pro přihnojování hydroponicky pěstovaných rajčat. Vytvořili jednoduchý plakátek pro vermikompostování.

 

Praktická ukázka zpracování bioodpadu

Členové badatelského týmu připravili pro mateřské školy ukázkové hodiny vermikompostování. Nejprve dětem vysvětlili pojem bioodpad, ukázali jim vermikompostér, pomocí kterého je možné zpracovat bioodpad prostřednictvím žížal, seznámili je se stavbou žížaly, pozorovali žížaly pod lupou a na závěr děti žížaly nakrmily.
Celkem proběhly tři aktivity, kterých se zúčastnily děti z MŠ Olomoucká, Opava.

První aktivita proběhla 21. května 2019. Akce se zúčastnilo 21 dětí MŠ a dvě členky badatelského týmu.

Druhá aktivita proběhla 29. května 2019 za účasti 18 dětí z mateřské školy. Aktivitu realizovali dvě členky badatelského týmu.

Poslední aktivita proběhla 20. června 2019. Této aktivity se účastnilo 22 žáků mateřské školy a dvě členky badatelského týmu.


Pěstování hub

Projekt Badatelství byl doplněn o pěstování různých druhů hub (žampiny bílé i hnědé, hlíva ústřičná) na různých podkladech. Nejprve členové badatelského týmu zakoupili sadbu, naočkovali toto podhoubí na různé druhy podkladu a umístili do badatelské místnosti. Později z důvodu vysoké teploty a sucha byl pokus přemístěn do sklepních prostor školy a na školní pozemek.


Odpady jako zdroj surovin

V rámci realizace projektu Badatelství byly uskutečněny dvě přednášky o možných způsobech zpracování odpadů a předcházení vzniku odpadů ve společnosti.  Lektorkou obou přednášek byla Ing. Janáková Iva Ph.D. ze spolupracující katedry environmentálního inženýrství VŠB. První přednáška proběhla ve středu 6. března 2019 v aule školy. Hlavním tématem byly odpady a jejich recykláty. Přednášky se účastnili žáci 1., 2. a 3. ročníku přírodovědného lycea a žáci 1. ročníku studijního oboru Agropodnikání.

Druhá přednáška byla realizována 30. dubna, které se zúčastnili žáci druhého a třetího ročníku přírodovědného lycea. Téma přednášky znělo „Využití biotechnologických postupů při likvidaci odpadů“.


Badatelství ZŠ

Členové badatelského týmu připravili výukové hodiny také pro žáky základních škol. Na začátku svého programu vysvětlili dětem pojem bioodpad, ukázali možnost zpracování bioodpadu prostřednictvím žížal. V laboratoři biologie seznámili žáky se stavbou těla žížaly, realizovali s nimi badatelské pokusy související s životem žížal. Na závěr si žáci mohli vyzkoušet krmení žížal bioodpadem.

Celkem proběhly tři aktivity.

První aktivita se uskutečnila 11.června 2019. Této aktivity se zúčastnilo 18 dětí 3.třídy ze Základní školy Opava, Englišova a dvě členky badatelského týmu.

Druhou aktivitu navštívilo 17 žáků 1.třídy ZŠ Opava, Englišova a tři členové badatelského týmu.

Poslední aktivita proběhla 24.června. Na realizaci se podíleli dva členové badatelského týmu a 18 žáků ZŠ Opava, Kylešovice.

 

ZPĚT NA PROJEKTY